วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555ขั้นนำ
1. นำพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล เช่นผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ฯลฯ มาให้ นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนดังนี้

1.1 นักเรียนทราบหรือไม่ว่าผักที่ครูยกตัวอย่างมานี้มีประโยชน์อย่างไร

1.2 การปลูกผักสวนครัวมีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร

1.3 นักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการปลูกผักมาหรือไม่ แล้วสุ่มให้นักเรียนมาเล่าประสบการณ์

ขั้นให้ประสบการณ์


1. ให้นักเรียนดู วีดีทัศน์หรือภาพเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ตามความเข้าใจของนักเรียน โดยเขียนสรุปในสมุดของตนเอง


2. ครูแนะนำเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวพร้อมทั้งสาธิตวิธีใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง


3. สาธิตวิธีเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก โดยให้นักเรียนสังเกตชนิดของแปลง การเตรียมดินในภาชนะอื่น เช่น กระถาง กะบะ


4. ให้นักเรียนรวมกลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลและประชุมวางแผนการปลูกผักสวนครัวตามที่กลุ่ม สนใจ ในหัวข้อต่อไปนี้


4.1 ชนิดของผักที่ปลูก เหตุผลที่เลือก


4.2 เลือกวิธีปลูกผักตามสภาพความพร้อมของตนเองหรือกลุ่ม


4.3 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว


4.4 ปฏิบัติโดยการเตรียมแปลง / อุปกรณ์ในการที่ใช้ปลูก


4.5 ดำเนินการตามแผนงาน


5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ร่วมกันประชุมมาวางแผนไปใส่ในแบบฟอร์มโครงงาน แล้วส่งให้ครูตรวจความเหมาะสมของกิจกรรมกับศักยภาพของนักเรียน\


6. นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการตามแผน แล้วจดบันทึกผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ตามแผนปฏิทินที่กำหนดไว้ พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค


7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่จดบันทึกมาประชุมร่วมกันและหาแนวทางแก้ไข


8. นำผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


9. แต่ละกลุ่มจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน


ขั้นสรุป

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานดังนี้


1.1 นักเรียนรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน


1.2 นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน การใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ความรับผิดชอบในการทำงาน


1.3 นักเรียนมีหลักคิดในการทำงาน การศึกษาข้อมูลก่อนที่จะปฏิบัติ การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น


1.4 นักเรียนสามารถลดรายจ่ายของครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอกับความพอเพียง และสามารถทำให้ครอบครัวมีความสุข